Avokatska kancelarija Marina M. Mlađenović pruža klijentima širok spektar pravnih usluga u svim oblastima prava, i to građanskog (obligacionog, stvarnog, porodičnog, naslednog, izvršnog), krivičnog prava, radnog prava, privrednog prava, ustavnog prava, upravnog, međunarodnog privatnog prava. 

Profesionalnim pristupom u radu, primenjujući naše znanje i iskustvo u rešavanju najrazličitijih pravnih pitanja, pružamo usluge i pravnim i fizičkim licima. Naše pravne usluge uključuju i izradu pravnih izveštaja (due deligence) i mišljenja ( legal memo) za svaku u oblasti kojima se kancelarija bavi.

GRAĐANSKO PRAVO

Advokatksa kancelarija Marina M. Mlađenović pruža pravne usluge u oblasti građanskog prava, a  koje usluge se ogledaju u davanju usmeni i pismenih pravnih saveta iz oblasti obligacionog, stvarnog, naslednog, porodičnog, izvršnog prava, prava intelektualne svojine i drugih srodnih prava. Pored pruzanja pravnih saveta, Advokatska kancelarija Marina M. Mladjenovic vrši sastavljanje podnesaka iz svih oblasti prava (tužbi, žalbi, prigovora, odštetnih zahteva, predloga za izvršenje, ugovora, testamenta itd.), ali i zastupanje klijenata u sudskim, vansudskim i arbitražnim postupcima.

Učestvujemo u građevinskim projektima u pregovorima i izradi ugovora o izvođenju radova, projektovanju i nadzoru prilikom sprovođenja velikih investicionih projekata. Pružamo usluge savetovanja u raznovrsnim transakcijama vezanim za nepokretnosti, uključujući restituciju, eksproprijaciju i hipoteke.


KRIVIČNO PRAVO

Advokatska kancelarija Mladjenović pruža usluge u svim oblastima kazneno-pravne materije, odbrane okrivljenih kao i zastupanje oštećenih u sledećim postupcima:

  • krivičnom postupku

  • prekršajnom postupku

  • postupku po privrednim prestupima

Naš pristup se bazira na sistematskom pristupu, temeljnoj pripremi i aktivnom učešću u kreiranju odbrane.

Naša briga je i da ostvarite sva vaša prava ukoliko se nađete u svojstvu oštećenog krivičnim delom ili drugim kažnjivim radnjama. Postavljamo i zastupamo imovinskopravni zahtev u krivičnom postupku, odnosno parničnom postupku u cilju ostvarivanje naknade štete.

 

PRIVREDNO PRAVO

Kompanijsko i privredno pravo su kompleksne, multidisciplinarne oblasti, što može predstavljati veliki izazov, kako za učesnike na tržištu, tako i za stručnjake iz oblasti prava. Kancelarija Mlađenović sa saradnicima spremna je da pruži savet u svim pitanjima koji se tiču vašeg poslovanja, a vezano za:

  • pokretanje ili proširenje vašeg biznisa,

  • izbora pravne forme preduzeća koja najviše odgovara vašoj poslovnoj ideji,

  • promenu vlasničke strukture,

  • osnivanje, prodaju kompanije

  • stečaj i likvidaciju privrednog društva itd.

Poseban akcenat stavljamo i na usluge vezane za usaglašenost sa pozitivnim zakonskim propisima, s obzirom da su ove oblasti prava poznate po konstantnim promenama regulative, te njihovo poznavanje i primena može predstavljati ključan faktor uspešnog poslovanja privrednih društava.


RADNO PRAVO

Imati dobru strategiju upravljanja ljudskim resursima, adekvatne ugovore i interna pravila i procedure, neki su od osnovnih preduslova za uspešno poslovanje. Novi uslovi poslovanja i napredak tehnologije uneli su novu dimenziju u radne odnose i njihovo zakonsko uređenje. Često je glavni izazov održati korak sa svim izmenama zakonske regulative. Mi vam možemo pomoći da prebrodite sve ove izazove.

Naš tim pruža sledeće usluge:

▪ izrada/izmena svih opštih i pojedinačnih akata poslodavca (pravilnici, rešenja, odluke i drugi akti poslodavca kojima se uređuje radno-pravna oblast),

▪ izrada/izmena ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i dr.

▪ postupak za utvrđivanje štete pričinjene poslodavcu i zaposlenom i svi propratni akti,

▪ savetovanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,

▪ zastupanje u svim vrstama radno-pravnih sporova (individualni i kolektivni; poništaj rešenja o otkazu, povrede na radu, profesionalna oboljenja, diskriminacija, mobing i dr.),

▪ radne dozvole i zapošljavanje stranaca itd.


UPRAVNO PRAVO

Upravni postupci i sporovi zbog svoje složenosti i specifičnosti često zahtevaju pažljiv i oprezan pristup. U cilju pružanja što sveobuhvatnije pravne zaštite svojim klijentima naš tim: zastupa svoje klijente pred svim upravnim organima, a naročito pred inspekcijama, raznim državnim organima, kao i u postupcima dobijanja različitih vrsta dozvola i odobrenja. U postupcima vezanim za carinske propise savetujemo naše klijente o pravnom aspektu carinskih propisa prilikom uvoza, izvoza, tranzita i privremenog uvoza ili izvoza robe.


BANKARSTVO I FINANSIJE

Savetujemo klijente u najrazličitijim projektima u oblasti bankarstva i finansija. Advokatska kancelarija Mladjenović pruža sveobuhvatnu pravnu pomoć́ u pitanjima vezanim za javno-privatno partnerstvo, restrukturiranje, stečajni postupak, naplate dugova, kao i svim pitanjima regulatorne i administrativne usaglašenosti. Tu smo da vam pružimo pravne savete a u vezi pitanja sa zaštitom prava konkurencije, nepokretnosti i poreza itd.


PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Svesni smo da poslovanje najviše zavisi od znanja i kreativnosti, inovacija, marketinga, poslovnih tajni i tehnoloških rešenja. Stoga je izuzetno važno da znate kako da zaštitite svoje izume i inovacije. Naši stručnjaci vam, kroz inventivna rešenja i savete, mogu pomoći u zaštiti prava intelektualne svojine.

Naše usluge uključuju:

▪ zaštitu autorskih prava,
▪ zaštitu patenata i žigova,
▪ zastupanje u sporovima i arbitražama i pred drugim nadležnim organima,
▪ zaštitu oznaka geografskog porekla,
▪ zaštitu podataka, poverljivost i privatnost,
▪ izradu različitih ugovora.


PORESKO PRAVO

Porezi i poresko pravo predstavljaju jedno od najizazovnijih oblasti prava, kako za kompanije, u nastojanju da ispune sve poreske obaveze, tako i za samu pravnu profesiju, ako imamo u vidu česte promene i različita tumačenja ovih propisa. Kombinujući znanje u ovoj oblasti, ali i drugim oblastima prava, temeljan pristup i duboko razumevanje dešavanja na lokalnom tržištu, spremni smo da vam ponudimo poreske savete i rešenja koji u potpunosti odgovaraju vašim poslovnim ciljevima.

Našim klijentima pružamo i usluge pravnih saveta u vezi tumačenja propisa. Poreski aspekt svake pojedinačne transakcije predstavlja neizostavni segment ozbiljne i sveobuhvatne pravne analize. U tom smislu naše usluge po pravilu obavezno uključuju i poresku ekspertizu odnosno pregled relevantnih poreskih implikacija svakog pojedinačnog pravnog posla.