UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU
13 мар

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Ugovor o doživotnom izdržavanju jedan je od najčešćih i najznačajnijih naslednopravnih ugovora u našem pravu. Regulisan je odredbama čl. 194. do 205. Zakona o nasleđivanju, kao ugovor kojim se primalac izdržavanja obavezuje da se posle njegove smrti ...

NAKNADA ŠTETE – materijanle i nematerijalne
13 мар

NAKNADA ŠTETE – materijanle i nematerijalne

Zakon o obligacionim odnosima u čl. 154 propisuje da je onaj koji prouzrokuje drugome štetu dužan da istu naknadi, osim ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice,. Dakle, ukoliko onaj koji prouzrokuje štetu, dokaže da je štete nastala...